จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

WELCOME TO Go Up To Next Step :)

ยินดีต้อนรับ :)

         บล็อกนี้เป็นบล็อกที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะรวบรวมความรู้ เนื้อหา ของรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับการสอบเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมเนื้อหาจากเวปไซต์ต่าง ๆ ที่ผู้จัดทำเป็นว่าจำเป็นที่ต้องอ่าน ผู้จัดทำหวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคน 
คณะผู้จัดทำ

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เคมี

เนื้อหารวม 

Link ;; ตัวอย่างที่่ 1 คลิ๊ก !!   ตัวอย่างที่ 2 >> คลิ๊ก <<      ตัวอย่างที่ 3คลิ๊ก !!    ตัวอย่างที่ 4 คลิ๊ก !!


ตัวอย่างแบบฝึกหัด 
การจัดเรียงอิเล็กตรอน คลิ๊ก !!     แบบทดสอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ คลิ๊ก !!     
 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี คลิ๊ก !!

ตัวอย่างข้อสอบ
Link >> คลิ๊ก <<    ปริมาณสัมพันธ์ 1(ระดับ สอวน ค่าย1) คลิ๊ก !!   
คัดเลือกเคมีโอลิมปิกแห่งประเทศไทย คลิ๊ก !!

ตัวอย่างข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อสอบโอลิมปิก 46   >> คลิ๊ก <<

ชีววิทยา 2

ดาวน์โหลดเนื้อหา

รวมเนื้อหา >>  คลิ๊ก !!โดย Bobby tutor    Link>>  คลิ๊ก !!

โดย Brand summer camp 
ปี 2008   Link>> part1 คลิ๊ก !!      part2 คลิ๊ก !!
ปี 2009   Link>> คลิ๊ก !!


โดย ETV-2549

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ

Entrance ปี 2543-2548  Link>> คลิ๊ก !!

ชีววิทยา 1

เนื้อหา 
ตัวอย่างเนื้อหาชีววิทยา ในบทเรียน 


**เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร

** เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 
** เซลล์ของสิ่งมีชีวิต


ภาษาต่างประเทศ

  GRAMMAR                           
VERB  
TENSE
SENTENCE
QUESTION WORD
PRONOUNS
PREPOSITION
PART OF SPEECH
PHRASE
CONJUNTION
ADVERB


EXCERCISE
TEST
ENTRANCE
ตัวอย่างข้อสอบ ONET
ตัวอย่างข้อสอบ ANET
ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TEST WICHAKARN.COM

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม

เศรษฐศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาตร์
ประวัติศาสตร์ 1
ประวัติศาสตร์ 2
ตัวอย่างข้อสอบ ANET
ตัวอย่างข้อสอบ ONET
TEST WICHAKARN.COM
ENTRANCE
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ฟิสิกส์

เนื้อหาฟิสิกส์กลศาสตร์

เนื้อหาฟิสิกส์กัมมันตภาพรังสี

เนื้อหาฟิสิกส์เสียง

เนื้อหาฟิสิกส์คลื่น


เนื้อหาฟิสิกส์ โดย Bobby tutor

เนื้อหาฟิสิกส์ โดย โครงการ Brand summer camp 2008ขอบคุณ ติวเตอร์โฮม

คณิตศาสตร์


ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

แนวข้อสอบ   จากkrusupote.files.wordpress.com


ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น พร้อมข้อสอบ


แนวข้อสอบ จาก www.mathhousetutor.com