จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม

เศรษฐศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาตร์
ประวัติศาสตร์ 1
ประวัติศาสตร์ 2
ตัวอย่างข้อสอบ ANET
ตัวอย่างข้อสอบ ONET
TEST WICHAKARN.COM
ENTRANCE
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น